Администрација
Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Секретар (лок. 113)

m-r Vesna Stojkovska sekretar

Весна Стојковска

Секретар на факултет (лок. 113)

Одделение за правни и општи работи (лок. 203)

2 (1)

Фросина Спасовска Јакимовска

Советник за деловно работење (лок. 203)

Одделение за студентски прашања (лок. 202)

DSC_6444 Ивона Татабитовска Колевска

Ивона Татабитовска

Раководител на одделение за студентски прашања (лок. 202)

DSC_6452 Сузана Тилева

Сузана Тилева

Советник за студентски прашања (лок. 202)

Библиотека (лок. 119)

DSC_6293 Магледена попска-Библиотекар

Магдалена Попоска

Советник за библиотечно работење (лок. 119)

Одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење (лок. 163)

DSC_6486 Лидија Бислимоска

Лидија Бислимоска

Раководител на одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење (лок. 163)

DSC_6481 Соња Цветковска

Соња Цветковска

Самостоен референт за сметководствени работи (лок. 163)

Одделение за правни и општи работи (лок. 112)

DSC_6416 Наташа Ивановска

Наташа Ивановска

Самостоен референт архивар (лок. 112)

Одделение за ИКТ (Компјутерски центар) (лок. 106)

DSC_6409 Христијан Димов

Христијан Димов

Раководител на Одделението за ИКТ (лок. 106)

Одделение за правни и општи работи (лок. 112)

DSC_6432 Весна Ангелова

Весна Ангелова

Курир (лок. 112)

Одделение за правни и општи работи (лок. 144)

DSC_6406 Виолета Манакова

Виолета Манакова

Самостоен референт администратор (лок. 144)

Одделение за правни и општи работи (лок. 212)

DSC_6338 Тања Стојчевска

Тања Стојчевска

Самостоен референт за човечки ресурси (лок. 212)