Библиотеката е формирана со формирањето на Техничкиот факултет во 1949 год. а самостојно, како посебна работна единица, работи од 1975 год. Во целиот овој период од формирањето до денес нејзината дејност постојано се зголемува и осовременува.
Библиотеката врши набавка на различни видови библиотечен материјал (книги, учебници, списанија, стандарди) во согласност со потребите на корисниците, го средува и каталогизира тој материјал, правејки го брзо достапен на корисниците.
Книжниот фонд се состои од учебници, странска и домашна стручна литература, списанија и стандарди. Библиотеката располага со над 16.000 наслови што ја прави да биде една од најдобро снабдените библиотеки имајќи во предвид дека се работи за библиотека од затворен тип. Во овој број не се вклучени магистерските и докторските работи одбранети на Градежниот факултет како и соопштенија од одржани симпозиуми и семинари.
Корисници на библиотеката се сите студенти (од редовните студии, како и магистранти и докторанти) и вработените на факултетот. Нивниот број е околу 1.000 корисници. Зачленувањето на студентите во библиотеката се врши лично и потребен е само индекс заверен за тековната учебна година. Книгите може да се задржат најмногу 2 семестри а за изгубена книга се плаќа казна во износ еднаков на вредността на изгубената книга.
1.Податоци извадени од Главна книга 1966-1974 година, Архитектонско градежен факултет
 1.

Динамика на конструкции

Владимир Симонче

1962

713 стр

2.

Организација и механизација на градење

В. Тошаров

1964

436 стр.

 3.

Геодезија за архитекти

Диме Лазаров

1965

123 стр.

4.

Техничка механика I

Јордан Миладинов

1965

465 стр.

5.

Јакост на материјалите I

Јордан Миладинов

1966

425 стр.

6.

Јакост на материјлите II

Јордан Миладинов

1966

712 стр.

7.

Техничка механика, статика

Тиберие Киријас

1967

304 стр.

8.

Техничка механика I

Јордан Миладинов

1968

539 стр.

9.

Техничка механика II

Јордан Миладинов

1968

1006 стр.

10.

Јакост на материјалите

Тиберие Киријас

1969

353 стр.

11.

Хидраулика, 1 дел

Ангеле Ангеловски

1971

283 стр.

12.

Железници

Игњат Крстевски

1971

511 стр.

13.

Геодезија за градежници

Диме Лазаров

1971

645 стр.

14.

Дрвени конструкции

Тиберие Киријас

1971

330 стр

15.

Drvene konstrukcije

Тиберие Киријас

1971

330 стр.

16.

Metalna stolarija

Lj. Tomic

1971

58 стр.

17.

Техничка механика, статика

Тиберие Киријас

1972

366 стр.

18.

Метод на конечни елементи

А. Поцески, В. Симонче

1972

160 стр.

19.

Масивни мостови

Л. Симов

1973

166 стр.

 

2.Податоци извадени од главна книга 1975 – до денес, Градежен факултет

1.

Краток курс по инжинерско сметање

Димитар Битраков

1975

336 стр.

2.

Предавања по бетонски мостови

Л. Симов

1976

113 стр.

3.

Решени задачи по техничка механика

Марко Гугуловски, Светлана Петковска Ончевска

1977

136 стр.

4.

Предавања по јакост на материјалите со решени примери

Марко Гугуловски, Светлана Петковска Ончевска

1977

468 стр.

5.

Мешовит метод на конечни елементи

Апостол Поцески

1976

41 стр.

6.

Збирка задачи по хидраулика

Ангеловски-Тодоровски

1976

529 стр

7.

Огради кај мостовските конструкции

Драги Миладинов

1973

93 стр.

8.

Геодезија I, I книга

Диме Лазаров

1980

512 стр

9.

Геодезија II, I книга

Диме Лазаров

1980

513-887 стр.

10.

Прирачник за изведување на вежби по технологија на бетон за студентите на градежен оддел

Миладинов – Бабамов – Иванов

1971

127 стр.

11.

Хидрологија

Ангеловски-Тодоров

1980

332

12.

Задачи за вежбање по математика I за студентите на техничките факултети

Битраков-Шапкарев

1978

439 стр.

13.

Збирка задачи по хидраулика

Ангеловски-Тодоровски

1976

529 стр.

14.

Горен строј на железници

Душко Златковски

1981

703 стр.

625.14(075.8)

15.

Градежни конструкции

Методија Трајковски

1978

325 стр.

16.

Збирка решени задачи по техничка механика

Гугуловски, Ончевска, Сибиновиќ, Битраков

1981

757 стр.

17.

Масивни конструкции

Крум Хололчев

1981

303 стр.

18.

Збирка решени задачи од техничка механика, статика

Атанасова, Симовски, Аврамов

1979

361 стр.

19.

Решени задачи по јакост на материјалите со изводи од теоријата

Гугуловски, Сибиновиќ, Ончевска

1982

501 стр.

20.

Теорија на конструкции II матрична анализа на конструкции

Владимир Симонче

1984

250 стр.

624 . 04 : 681 . 3 (075 . 8 )

21.

Патишта

Павле Стојменов

1983

530 стр.

22.

Технологија на бетон I дел

Петар Бабамов

1987

Теорија на површински носачи

Алексндар Ангелов

1987

694

624.072/.074].04(075.8)

24.

Основи на хидрауликата

Ангел Ангеловски

1987

603 стр.

25.

Техничка механика I

Јордан Миладоннов

1984

746 стр

Nema ISBN

26.

Техничка механика II книга прва

Јордан Миладинов

1985

540 стр.

Nema ISBN

27.

Теорија на конструкции

Апостол Поцески

1987

506

ISBN 9989-43-050-0

28.

Техничка механика II книга втора

Јордан Миладинов

1980

1005

Nema ISBN

29.

Техничка механика II книга трета

Јордан Миладонов

1981

1665 стр.

Nema ISBN

30.

Тензорно сметање предавања на (постдипломски студии)

Наум Целакоски

1985

200

31.

Анализа на насипните брани (скрипта)

Љубомир Танчев

1989

160

Nema ISBN

32.

Хидраулика

Анѓел Анѓеловски

1990

748

532(075.8)

33.

Темелење книга I

Борис Шендов

1989

363

624.15(075.8)

34.

Темелење книга II

Борис Шендов

1989

209

624.15(075.8)

35.

Пловни патишта и пристаништа

Живко Шкоклевски

1990

170

Nema CIP

36.

Предавања по математика I

Атанасова, Георгиевска

1985

495

Nema CIP

37.

Математика II

Атанасова, Георгиевска

1988

464

512.64(075.8)

38.

Геодезија I, книга I

Борис Пауновски

1990

365

528(075.8)

39.

Геодезија I, книга II

Борис Пауновски

1990

816

ISBN 9989-43-079-9

40.

Уредување на водотеци

Живко Шкоклевски

1986

323

41.

Хидротехнички објекти

Љубомир Танчев

1992

580

42.

Предавања по математика I, второ издание

Атанасова, Георгиевска

1993

495

517.2/.3(075.8)

43.

Математика: Аналитичка геометрија во простор, сферна тригонометрија

Георгиевска, Атанасова

1995

266

514.116.3(075.8)

44.

Збирка задачи по механика на флуидите со кус теоретски преглед

Јордан Миладинов

1984

432

45.

Збирка решени задачи по геодезија

Г. Насов

1974

152

46.

Брани и придружни хидротехнички објекти

Љубомир Танчев

1999

767

ISBN 9989-878-56-0

Нумерички методи

Апостол Поцески

1999

248

ISBN 9989-44-051-4

47.

Utm проекција и utm мрежи

Р. Рибаровски, Јованов

1999

61

ISBN 9989-52-002-X

48.

Армиранобетонски конструкции

Санде Атанасовски

1992

480

Нумеричка хидраулика

Цветанка Симоновска Поповска

1994

160

ISBN 9989-36-005-7

49.

Увод во виша геодезија

Ристо Рибаровски

1994

250

ISBN 9989-43-011-X

50.

Градежни конструкции

Андреј Спасов

1994

553

NEMA  CIP

51.

Интензивни врнежи во Р. Македонија

Живко Шкоклевски

1993

101

Nema CIP

52.

Гранична носивост на линиски конструкции

Љупчо Лазаров

2000

278

ISBN 9989-908-40-0

53.

Математика II, второ издание

Атанасова, Георгиевска

1998

513

ISBN 9989-43-184-1

54.

Горен строј на железници

Душко Златковски

1988

590

625.14(075.8)

55.

Теорија на грешки со израмнување

Ристо Рибаровски

1997

193

ISBN 9989-43-091-8

56.

Геодезија II,книга I

Борис Пауновски

1992

421

57.

Геодезија II, книга II

Борис Пауновски

1992

754

58.

Геодетски пресметувања

Ристо Рибаровски

1999

213

59.

Основи на челични конструкции

Атанас Филиповски

2000

525

60.

Хидраулика

Цветанка Поповска

2000

258

ISBN 9989-43-100-0

61.

Finite element method based on the differential equations

Apostol Poceski

1996

198

ISBN 3-540-54916-1

62.

Практикум по наводнување

Ордан Чукалиев

2002

166

ISBN 9989-845-09-3

63.

Предавања по градежни материјали

Светлана Петковска Ончевска

2002

323

Nema ISBN

64.

Механика, краток курс

Светлана Петковска Ончевска

1999

362

65.

Предавања по јакост на материјалите

Светлана П. Ончевска

2003

426

Nema CIP

66.

Информатика

Елена Думова Јованоска, Грозде Алексовски, Сергеј Чурилов

2002

121

ISBN 9989-9540-1-1

67.

Механика на Флуиди

Цветанка Поповска

2003

303

ISBN 9989-43-066-7

68.

Теорија на еластичност

Јордан Миладинов

1984

432

69.

Теорија на пластичноста

Јордан Миладинов

1984

328

70.

Прирачник за изведување на вежби по технологија на бетон

Миладинов, Бабамов, Иванов

1983

325

71.

Дрвени конструкции

Тиберие Киријас

1978

424

72.

Теорија на конструкциите

Елена Думова Јованоска

2004

328

ISBN 9989-9540-8-9

73.

Хидрологија

Цветанка Поповска

2004

327

ISBN 9989-9540-4-6

74.

Инженерска геодезија

Стојанчо Вучков

2004

297

ISBN 9989-9540-9-7

75.

Патишта, проектирање патишта, книга 1

Радојка Дончева

2004

454

76.

Патишта, проектирање патни јазли

Радојка Дончева

2004

216

ISBN 9989-9540-7-0

77.

ГЕОинфромациони системи

Ванчо Ѓорѓиев

2004

280

ISBN 9989-9540-5-4

78.

Менаџмент и технологија на геодетските работи

Ристо Рибаровски

2005

85

Nema CIP

79.

Елипсоидна геодезија

Златко Србиноски

2005

220

ISBN 9989-2469-1-2

Виша геодезија

Ристо Рибаровски

2005

250

ISBN 9989-2469-2-0

81.

Физичка геодезија

Златко Србиноски

2006

140

ISBN 978 9989-2469-9-8

82.

Проектен менаџмент при изградба на инвестициони објекти

Валентина Жилеска Панчовска

2006

140

ISBN 9989-2469-4-7

83.

Уредување на водотеци

Сретко Цветковски

2006

224

ISBN 9989-249-5-5

84.

Нумерички методи

Лилјана Денковска

2006

206

ISBN 9989-2469-0-4

85.

Бетонски конструкции

Санде Атанасовски

2007

311

ISBN 978 9989-2469-6-3(8)

86.

Практична геодезија

Ристо Рибаровски

2003

417

87.

Современ катастар

Ванчо Ѓорѓиев

2006

ISBN 9989-2469-3-9

88.

Општа геологија

Наум Гапковски, Милорад Јовановски

2007

344

ISBN 978-9989-2469-7-5

89.

Комбинирани параметаско-корелативни израмнувања

Ристо Рибаровски

2007

98

ISBN 978 9989-2469-8

Информатика, второ издание

Елена Думова Јованоска, Грозде Алексовски, Сергеј Чурилов

2007

123

ISBN 9989-9540-1-1

90.

Физичка геодезија

Златко Србиноски

2008

250

ISBN 978 9989-2469-9-8

91.

Водовод и канализација

Живко Велјаноски

2008

341

ISBN 978-9989-2922-0-0

92.

Водоснабдување

Живко Велјаноски

2008

407

ISBN 978-9989-2922-1-7

93.

Општа картографија

Златко Србиноски

2008

244

ISBN 978-608-4510-09-3

94.

Армиранобетонски мостови

Зоран Десовски

2010

297

ISBN 978-608-4510-05-5

95.

Hidrology and Hidraulic structures in Environmental Engineering

Cvetanka Popovska and Dimitrija Sekovski

2011

168

ISBN 978-608-4510-07-9

96.

Патишта, проектирање патишта, второ издание

Радојка Дончева

2011

476

ISBN 978-608-4510-08-6

97.

Алуминиумски конструкции во градежништвото

Атанас Филиповски

2012

488

ISBN 978-9989-766-25-1

98.

Општа картографија

Златко Србиноски

2012

299

ISBN 978-608-4510-09-3

BALWOIS

Зборник од Симпозиум

2012

ISBN 978-608-4510-10-9

99.

Претходно напрегнат бетон

Санде Атанасовски

2009

214

ISBN 978-608-4510-01-7

101.

Хидрологија, теорија со решени задачи

Цветанка Поповска и Виолета Ѓешовска

2012

261

ISBN 978-608-4510-11-6

102.

Математичка картографија

Златко Србиноски

2013

256

103.

Инжинерска геологија

Милорад Јовановски

2014

602

ISBN 978-608-4510-13-0

104.

Јакост на материјалите

Светлана П. Ончевска и Коце Тодорорв

2014

478

ISBN 978-608-4510-15-4

105.

Монографија, 65 години од постоење на Градежен факултет

Деканат

2014

133

ISBN 978-608-4510-18-5

106.

Зборник на трудови-65 години Градежен факултет

деканат

2014

102

ISBN 978-608-4510-19-2

107.

GEOREKS

Симпозиум, зборник

2014

ISBN 978-608-4510-16-1

SEEFORM

Симпозиум, зборник

2014

ISBN 978-608-4510-17-8

108.

Градежни материјали

Тодорка Самарџиоска

2015

191

ISBN 978-608-4510-21-5

109.

Гранична носивост на линиски конструкции, второ издание

Љупчо Лазаров

2016

347

ISBN 978-608-4510-27-7

110.

Механика на флуиди, трето издание

Цветанка Поповска

2016

320

ISBN 978-608-4510-29-1

111.

Мерни системи во менаџмент со недвижности

Златко Србиноски

2015

243

ISBN 978-608-4510-25-3

112.

Математика, 1 дел

Силвана Петрушевска и Даниел Велинов

2016

189

ISBN 978-608-4510-22-2