Рокови за пријавување и запишување

За сите студиски програми
Прв рок
Втор рок*
Пријавување на кандидатите
20 до 29.9.2021
7. до 18.2.2022
Запишување на кандидатите
1 и 4.10.2021
21. до 24.2.2022
*Втор уписен рок ќе се спроведе на студиските програми за кандидати со постигнати минимум 240 ЕКТС на прв циклус на студии или завршен 7/1 степен на студии.