Рокови за пријавување и запишување

За сите студиски програми
Прв рок
Втор рок*
Пријавување на кандидатите
19 до 27.9.2022
7. до 17.2.2023
Запишување на кандидатите
3 и 4.10.2022
21. до 23.2.2023
*Втор уписен рок ќе се спроведе на студиските програми за кандидати со постигнати минимум 240 ЕКТС на прв циклус на студии или завршен 7/1 степен на студии.