Вид на програма Академски студии по геодезија (I циклус)
Назив на студиската

програма

Македонски Геодезија
Англиски Geodesy
Акроним ГД
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 3 години (6 семестри)
ЕКТС 180
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Дипломиран геодетски инженер
англиски BSc in Geodesy

 

 

Структура на студиската програма Геодезија

1 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

1 Математика 4+4 8 240
2 Основи на геодезија 3+4 8 240
3 Изборен од општи предмети 2+2 6 180
4 Изборен од општи предмети 2+2 6 180
5 Изборен од универзитетска група 2+0 2 60
Вкупно : 13+12 30 900

 

 

2 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

6 Геодезија 1 3+4 8 240
7 Геодетски подлоги 2+3 8 240
8 Странски јазик 1 2+2 4 120
9 Изборен од општи предмети 2+2 6 180
10 Изборен од универзитетска група 2+0 2 60
11 Изборен од универзитетска група 2+0 2 60
Вкупно : 13+11 30 900

 

 

3 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

12 Теорија на грешки 3+4 8 240
13 Геодетска мерна технологија 2+3 6 180
14 Странски јазик 2 2+2 4 120
15 Изборен од група 1 2+2 6 180
16 Изборен од група 1 2+2 6 180
Вкупно : 11+13 30 900

 

 

4 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

17 Геодетски израмнувања 3+3 6 180
18 Геодетска метрологија 3+3 6 180
19 Просторно планирање 3+3 6 180
20 Изборен од група 2 2+2 4 120
21 Изборен од група 2 2+2 4 120
22 Геодетска пракса 1 0+6 4 120
Вкупно : 13+19 30        900

 

 

5 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

23 Фотограметрија 3+3 8 240
24 Катастар 4+3 8 240
25 Елипсоидна геодезија 2+2 4 120
26 Геоинформациони системи 3+3 6 180
27 Изборен од група 3 2+2 4 120
Вкупно : 14+13 30 900

 

 

6 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

28 Виша геодезија 3+3 5 150
29 Глобални позициски системи 2+2 4 120
30 Инженерска геодезија 3+3 5 150
31 Математичка картографија 3+3 5 150
32 Изборен од група 3 2+2 4 120
33 Геодетска пракса 2 0+5 3 90
34 Дипломска работа 0+4 4 120
Вкупно : 13+22 30 900