Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Геотехничко инженерство
Англиски Geotechnicаl engineering
Акроним Магистерски студии
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер по геотехничко инженерство
Англиски Master of Geotechical Engineering

 

Структура на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Општ изборен 1 од листата на ГФ 3+2 6
2 Посебни проблеми во фундирање 3+2 6
3 Изборен од листата на ГФ Вовед во еластичност 3 + 2 5
Кинематика и динамика
4 Изборен 1 од листата на ГТ Изборен ГТ1 од листа на прв циклус (*) 3+2 5
Изборен ГТ5 од листа на прв циклус (*)
5 Слободен изборен предмет 1 од листа УКИМ 2 + 2 4
6 Слободен изборен предмет 2 од листа УКИМ 2 + 2 4
Вкупно: 16 + 12 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
7 Изборен 2 од листата на ГТ Стабилност и санација на косини 3+2 5
Изборен ГТ2 од листа на прв циклус (*)
8 Изборен 3 од листата на ГТ Реологија на почви и карпи 3 + 2 5
Изборен ГТ3 од листа на прв циклус (*)
9 Изборен 4 од листата на ГТ Земјен притисок и потпорни конструкции 3 + 2 5
Изборен ГТ6 од листа на прв циклус (*)
10 Математика 2 (**) 3 + 3 6
11 Теориска механика на почви 3 + 2 9
Вкупно: 15 + 11 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
12 Изборен 5 од листата на ГТ Геотехнички аспекти на депонии за цврст отпад 3 + 2 6
Изборен ГТ4 од листа на прв циклус (*)
13 Проценка на ризици во геотехниката 3 + 2 6
14 Нумерички методи во геотехниката 3 + 2 6
15 Геотехничко моделирање 3 + 2 6
16 Динамика на фундаменти 3 + 2 6
Вкупно: 15 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
17 Пракса 0 + 6 10
18 Магистерски труд 0 + 20 20
Вкупно: 0 + 26 30

 

*) Предмет кој е понуден за избор во Прв циклус, со можност, доколку не е избран, да се избере во Втор. Притоа: ГТ1 Основи на инженерска сеизмологија/Подобрување на карпи; ГТ5 Свлечишта/Геотехника во заштита на животната средина; ГТ2 Земјани работи и конструкции/Геосинтетици; ГТ3 Подобрување на почви/Геотехника во рударството; ГТ6 Геотехника на подземни работи и конструкции/Заштита на градежни јами; ГТ4 Хидрологија и уредување на водотеци/Геохемија на средината;

**) Ако е избран во прв циклус, се запишува изборен од Општа група изборни на ГФ.