Вид на програма Академски студии од прв циклус
Назив на студиската програма македонски Геотехника
Англиски Geotechnics
Акроним /
Институција предлагач Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 3 години (6 семестри)
ЕКТС 180
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Дипломиран инженер по геотехника
англиски BSc in Geotechnics

 

 

1 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

Во часови

1 Слободен изборен предмет -1 2+0 2 60
2
Општ изборен

Гф 1

Нацртна геометрија
Инженерска графика
2+2 4 120
3 Математика 1 4+4 8 240
4 Статика 4+3 7 210
5 Геодезија 3+2 5 150
6 Општа геологија 2+2 4 120
Вкупно : 17+13 30 900

 

 

 

2 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

вочасови

7
 

 

Општ изборен ГФ 2

Математика 2 (**)
Веројатност и статистика (***)
Нумерички методи (***)
3+2 4 120
8 Јакост на материјали 3+3 6 180
9 Градежни конструкции и материјали 3+2 5 150
10 Механика на флуиди 3+2 5 150
11 Инженерска геологија 3+2 5 150
12 Кинематика и динамика 3+2 5 150
Вкупно : 18+12 30 900

 

 

3 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

13
 

 

Општ изборен ГФ 3

Странски јазик
Meнаџмент во градежништво (***)
CAD ориентиран софтвер

Информатика

Градежни објекти и животна средина

Земјишно право и регулатива

2+2 4 120
14 Слободен изборен предмет 2 2+0 2 60
15 Механика на почви 1 3+3 6 180
16 Механика на карпи 3+2 6 180
17 Армиранобетонски конструкции 3+3 6 180
18 Основи на челични конструкции 3+2 6 180
Вкупно : 16+12 30 900

 

4 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

19
Изборен ГТ1 Механика на почви 2
Геотехника во заштита на жив. средина
Патишта
3+2 5 150
20 3+2 5 150
21 Железници 2+2 4 120
22 Фундирање 1 3+2 6 180
23 Хидротехнички објекти 3+2 5 150
24 Хидрологија и уредување на водотеци 3+2 5 150
Вкупно : 17+12 30 900

 

5 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

25 Слободен изборен 3 2+0 2 60
26 Организација и технологија 3+2 5 150
27 Изборен ГТ-2 Фундирање 2 3+2 5 150
Земјени работи и конструкции
28

29

Подобрување на почви 3+2

3+2

6

6

180

180

Тунели
30 Геотехнички истражувања 3+2 6 180
Вкупно : 17+10 30 900

 

6 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

31 Изборен ГТ-3 Подобрување на карпи 3+2 6 180
Геотехника на подземни работи и конструкции
32 Изборен ГТ-4 Свлечишта

Геосинтетици

3+2 6 150
33 Изборен ГТ-5

Применета хидрогеологија

Основи на инженерска сеизмологија

3+2 6 150
34 Пракса 0+4 6 180
35 Дипломска работа 0+6 6 180
Вкупно : 12+18 30 900