Вид на програма Академски студии од прв циклус
Назив на студиската програма македонски Геотехничко инженерство
Англиски Geotechnicаl Engineering
Акроним /
Институција предлагач Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 3 години (6 семестри)
ЕКТС 180
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Дипломиран инженер по геотехника
англиски BSc in Geotechnical Engineering

 

Структура на студиската програма Геотехничко инженерство

1 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

1 Слободен изборен предмет -1 2+0 2 60
2
Општ изборен

Гф 1

Нацртна геометрија
Инженерска графика
2+2 4 120
3 Математика 1 4+4 8 240
4 Статика 3+3 6 180
5 Инженерска геологија 3+2 5 150
6 Градежни материјали 3+2 5 150
Вкупно : 17+16 30 900

 

2 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

7
 

 

Општ изборен ГФ 3

Математика 2 (**)
Веројатност и статистика (***)
Нумерички методи (***)
3+3 6 180
8 Јакост на материјали 3+3 6 180
9 Применета хидрогеологија 3+2 5 150
10 Геодезија 3+2 5 150
11 Механика на карпи 3+3 6 180
12 Слободен изборен предмет 2 2+0 2 60
Спорт и здравје 0+2
Вкупно : 17+15 30 900

 

3 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

13
 

 

Општ изборен ГФ 3

Странски јазик
Одбрани поглавија од менаџмент во градежништвото (***)
CAD ориентиран софтвер
2+2 4 120
14 Слободен изборен предмет 2 2+0 2 60
15 Механика на почви 1 3+3 7 210
16 Патишта и железници 3+3 6 180
17 Изборен ГТ1 Основи на инженерска сеизмологија 3+2 5 150
Подобрување на карпи
18 Општ изборен изборен ГФ4 Градежни објекти и животна средина 3+3 6 180
Геоинформациони системи
Вкупно : 16+13 30 900

 

4 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

19
Изборен ГТ2 Земјани работи и конструкции
Геосинтетици
Изборен ГТ3 Подобрување на почви
Геотехника кај рударски работи
3+2 5 150
20 3+2 5 150
21 Долен строј на сообраќајници 3+2 5 150
22 Армиран бетон и конструкции 3+3 6 180
23 Механика на флуиди 3+2 5 150
24 Механика на почви 2 2+2 4 120
Вкупно : 17+13 30 900

 

5 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

25 Фундирање 1 4+3 7 210
26 Организација и механизација 3+3 6 180
27 Изборен ГТ-4 (**) Хидрологија и уредување на водотеци 3+3 6 180
Геохемија на средината
28 Изборен ГТ-5 (**) Свлечишта 3+2 5 150
Геотехника во заштита на животната средина
29 Геотехнички истражувања 3+3 6 180
Вкупно : 16+14 30 900

 

6 Семестар
Р.Б. Наставен предмет Фонд на часови ЕКТС Вкупен ангажман

во часови

30 Изборен ГТ-6 (**) Геотехника на подземни работи и конструкции 3+2 5 150
Заштита на градежни јами
31 Фундирање 2 3+2 5 150
32 Хидротехнички конструкции 3+2 5 150
33 Тунели 3+2 5 150
34 Пракса 0+4 4 120
35 Дипломска работа 0+6 6 180
Вкупно : 12+18 30 900

(**) Изборен во прв циклус, задолжителен во втор циклус

(***) Предмети што можат да се слушаат и во втор циклус