Друштво за инженеринг, проектирање, консалтинг и обука ДИПКО ДООЕЛ Скопје

Основано од Градежен Факултет, Скопје.

Управител: Вонр. проф. д-р Јосиф Јосифовски