Внимавај, не прави го тоа! Индексот е личен документ…ти лично треба да внимаваш на него….

Ама ако се случи тоа, прво почекај седум дена и проверувај на портирницата на ГФ, како и во Студентските Служби на ГФ и АрхФ.

Ако не се појави “од некаде”, тогаш објави го за неважен во Службен Весник (https://euslugi.slvesnik.com.mk/Announcements.aspx), уплати 30 евра во денарска противвредност според Ценовникот на ГФ, купи нов индекс, залепи една фотографија и пополнет достави го во Студентската служба.