Катедрите се основни внатрешни организациони единици на факултетот. Во моментов на Градежен факултет-Скопје функционираат 14 катедри, кои заради поврзување на научните области, насочување и усогласување на наставно-образовната и со неа поврзаната научно-истражувачка дејност, се организирани во 5 оддели:

I.                   Оддел за анализа на конструкции и земјотресно инженерство

раководител: проф. д-р Елена Думова-Јованоска

1.       Катедра за механика и материјали

раководител: проф. д-р Мери Цветковска

2.      Катедра за теорија на конструкции и компјутерска анализа

раководител: проф. д-р Елена Думова-Јованоска

II.                 Оддел за конструкции

раководител: вонр. проф. д-р Тони Аранѓеловски

3.      Катедра за бетонски и дрвени конструкции

раководител: вонр. проф. д-р Тони Аранѓеловски

4.      Катедра за метални конструкции

раководител: доц. д-р Денис Поповски

III.              Оддел за хидротехника и организација на градбата

раководител: проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска

5.      Катедра за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеци

раководител: вонр. проф. д-р Виолета Ѓешовска

6.      Катедра за водоснабдување, канализација и мелиорации

раководител: проф. д-р Катерина Доневска

7.       Катедра за хидротехнички објекти

раководител: доц. д-р Стевчо Митовски

8.      Катедра за организација и технологија на градба

раководител: проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска

IV.               Оддел за геотехника, патишта и железници

раководител: доц. д-р Јован Папиќ

9.      Катедра за патишта

раководител: вонр. проф. д-р Горан Мијоски

10.   Катедра за железници

раководител: доц. д-р Златко Зафировски

11.    Катедра за геотехника

раководител: доц. д-р Јован Папиќ

V.                 Оддел за геодезија и математика

раководител: доц. д-р Зоран Мисајлески

12.   Катедра за геодезија

раководител: проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

13.   Катедра за виша геодезија

раководител: проф. д-р Златко Србиноски

14.   Катедра за математика и информатика

раководител: доц. д-р Зоран Мисајлески