Радовните студенти смеат да запишат најмногу 35 кредити во еден семестар. На студентите со просек над 8,50 може да им се дозволи запишување на најмногу 40 кредити со писмено барање до Деканатот и задоволена условеност на предметите.