Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на УКИМ во учебната 2017-2018

Објавен е конкурс за запишување на студенти на втор циклус на УКИМ во учебната 2017-2018

Линк до конкурсот