Согласно измените на законот за административни такси од 1.1.2011 год.административните такси во вид на вредносници (таксени марки) се укинуваат, а износот на административната такса се плаќа на уплатница образец ПП50. Уплатницата треба да биде пополнета како на примерот подолу.

Упатство за плаќање на административна такса преку iKnow и еНАПСИС(за студенти кои не се во iKnow системот).

Упатство за плаќање на административна такса преку СМС порака.

pp50_taksa (1)

 

Ред.бр.
Назив на општината
Ознака на општината
1
Арачиново
101
2
Берово
102
3
Битола
103
4
Богданци
104
5
Боговиње
105
6
Босилово
106
7
Брвеница
107
8
Валандово
108
9
Василево
109
10
Вевчани
110
11
Велес
111
12
Виница
112
13
Вранештица
113
14
Врепчиште
114
15
Гевгелија
115
16
Гостивар
116
17
Градско
117
18
Дебар
118
19
Дебарца
119
20
Делчево
120
21
Демир Капија
121
22
Демир Хисар
122
23
Дојран
123
24
Долнени
124
25
Другово
125
26
Желино
126
27
Зајас
127
28
Зелениково
128
29
Зрновци
129
30
Илинден
130
31
Јегуновце
131
32
Кавадарци
132
33
Карбинци
133
34
Кичево
134
35
Конче
135
36
Кочани
136
37
Кратово
137
38
Крива Паланка
138
39
Кривогаштани
139
40
Крушево
140
41
Куманово
141
42
Липково
142
43
Лозово
143
44
Маврово и Ростуше
144
45
Македонки Брод
145
46
Македонска Каменица
146
47
Могила
147
48
Неготино
148
49
Новаци
149
50
Ново Село
150
51
Осломеј
151
52
Охрид
152
53
Петровец
153
54
Пехчево
154
55
Пласница
155
56
Прилеп
156
57
Пробиштип
157
58
Радовиш
158
59
Ранковце
159
60
Ресен
160
61
Росоман
161
62
Старо Нагоричане
162
63
Свети Николе
163
64
Сопиште
164
65
Струга
165
66
Струмица
166
67
Студеничани
167
68
Теарце
168
69
Тетово
169
70
Центар Жупа
170
71
Чашка
171
72
Чешиново и Облешево
172
73
Чучер Сандево
173
74
Штип
174
75
Аеродром
175
76
Бутел
176
77
Гази Баба
177
78
Ѓорче Петров
178
79
Карпош
179
80
Кисела Вода
180
81
Сарај
181
82
Центар
182
83
Чаир
183
84
Шуто Оризари
184
85
Град Скопје
185