Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование.

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 31.8 – 01.9.2021 16 и 17.9.2021 28.9.2021
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование                   (прелиминарна ранг-листа) 3.9. 2021 20.9.2021  /
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9. 2021 24.9.2021  /
Запишување на кандидатите 10. и 13.9. 2021 27.9.2021 30.9.2021