Преглед на одобрени магистерски теми (506. седница на ННС, 7.7.2021)

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  506. седница на ннс од  07.07.2021

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Анетка Костадиновска, дипл. геод. инж. Стекнување правен статус за бесправно изградени инфраструктури во ката- старот на инфраструктурни објекти “Acquisition of legal status of illegally constructed infrastructures in the cadastre of infrastructure objects“  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-170

Анџела Баевска, дипл. град. инж. Методи за пресметување на гранична состојба на носивост при пробивање “Design methods for ultimate limit states of punching“  

проф. д-р Дарко Наков, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-171

Ивана Таскова, дипл. град. инж. Нумеричка и експериментална анализа на звучна изолација на стаклени фасади “Numerical and experimental analysis of sound insulation of glass fasades“ проф. д-р Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет  

 

09.09.2021

0202/135-169

Јоаким Јовановски, дипл. град. инж. Методи за пресметка на носивоста и стабилноста на греда-столб елементи “Methods for resistance and stability design of beam – column elements“  

проф. д-р Петар Цветановски, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-168

Катерина Богева, дипл. инж. по геотехника Примена на геофизичките истражувања во инженерската практика со посебен осврт на сеизмичката метода, “ “Application of geophysical investigation in engineering practice with special review of the seismic method“  

проф. д-р Љупчо Димитриевски, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-167

 

Наталија Станковска, дипл. геод. инж.

“Утврдување стабилност на вредност на недвижности со примена на пристапите за поединечна и масовна проценка “Determination of value stability of real estates with application of individual and mass assessments“  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-166

Сања Ангеловска, дипл. геод. инж. Типизирани пристапи за утврдување пазарна вредност на недвижности наменети за експропријација.“ “Typical approaches for determination of the real estate market value for expropriation purposes“  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

09.09.2021

0202/135-165