Извадок од Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на студии по градежништво, геодезија и геотехничко инженерство на УКИМ Градежен факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година

Пријавување на кандидати за студенти на Градежен факултет – Скопје се врши на 31.8 и 1.9.2021година (прв рок) со регистрирање на web страната www.upisi.ukim.edu.mk и пополнување на електронска пријава на iknow системот. Регистрирањето на системот за прв рок е можно и пред овие датуми, но не и подоцна.

На email адресата upisi2021@gf.ukim.edu.mk со subject (генериран број од iknow пријавата) кандидатите ги доставуваат скенираните документи:

· пријава за запишување (образец А1, од УКИМ скриптара)

· електронска пријава од iknow системот

· изјава за веродостојност и точност на податоци (линк до)

· свидителства од 4 години

· документ за положена државна матура (освен за 19/20 год. со Уредба)

· извод од матична книга на родени

· доказ за македонско државјанство

· административна такса од 50 денари

· уплата од 300 денари на жиро сметката на Градежен факултет 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41, и цел на дознака: за СП за кои не се врши проверка на знаењето

Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека пријавата е примена, а потоа и дека е уредно поднесена (или ако не е, да се дополни и сл.)

Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати.

Пријавата за запишување (образец А1), изводот од матична книга на родени и доказот за македонско државјанство примените кандидати треба да ги достават во ОРИГИНАЛНА ФОРМА при нивното запишување (за прв рок на 10 и 11.9.2020 год.)

Запишувањето на примените кандидати е на 10 и 13.9.2021 год, од 11-13.00 часот, со потребните документи:

· индекс, студентска легитимација, формулар за запишување (од УКИМ скриптара)

· пријави за испит за сите предмети кои се запишуваат во зимскиот семестар (од УКИМ скриптара)

· статистички образец ВОИ-20 (линк до )

· договор за студирање (линк до ) испечатен во 2 примероци, пополнет и потпишан

· интерен формулар со предмети (линк до ) од кој се пополнуваат индексот, формуларот за запишување и електронското досие на www.iknow.ukim.mk

· 3 фотографии (залепени на индексот, легитимацијата и формуларот за запишување)

· уплатница за партиципација од 6200 ден (во државна квота) или 12400 ден (во квота со кофинансирање) на жиро сметката на факултетот 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41

· уплатница за материјални трошоци и осигурување од 1850 ден на жиро сметката на факултетот

· уплатница за ИКСА на УКИМ од 750 ден. на жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41

Електронското досие на iknow системот треба да се пополни со изборот на предмети до 15.9.2021 година.

Наставата почнува на 4.10.2021 год според Распоредот на часови објавен на web страната.

Извадок од Дополнителниот конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студии по градежништво, геодезија и геотехничко инженерство на УКИМ Градежен факултет – Скопје во учебната 2021/2022 година

Пријавување на кандидати за студенти на Градежен факултет – Скопје се врши на 16.9 и 17.9.2021 година (втор рок) со регистрирање на web страната www.upisi.ukim.edu.mk и пополнување на електронска пријава на iknow системот.

На email адресата upisi2021@gf.ukim.edu.mk со subject (генериран број од iknow пријавата) кандидатите ги доставуваат скенираните документи:

· пријава за запишување (образец А1, од УКИМ скриптара)

· електронска пријава од iknow системот

· изјава за веродостојност и точност на податоци (линк до)

· свидителства од 4 години

· документ за положена државна матура (освен за 19/20 год. со Уредба)

· извод од матична книга на родени

· доказ за македонско државјанство

· административна такса од 50 денари

· уплата од 300 денари на жиро сметката на Градежен факултет 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41, и цел на дознака: за СП за кои не се врши проверка на знаењето

Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека пријавата е примена, а потоа и дека е уредно поднесена (или ако не е, да се дополни и сл.)

Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати.

Пријавата за запишување (образец А1), изводот од матична книга на родени и доказот за македонско државјанство примените кандидати треба да ги достават во ОРИГИНАЛНА ФОРМА при нивното запишување (за втор рок на 25.9.2020 год.)

Запишувањето на примените кандидати е на 27.9.2021 год, од 9-11.00 часот, со потребните документи:

· индекс, студентска легитимација, формулар за запишување (од УКИМ скриптара)

· пријави за испит за сите предмети кои се запишуваат во зимскиот семестар (од УКИМ скриптара)

· статистички образец ВОИ-20 (линк до )

· договор за студирање (линк до ) испечатен во 2 примероци, пополнет и потпишан

· интерен формулар со предмети (линк до ) од кој се пополнуваат индексот, формуларот за запишување и електронското досие на www.iknow.ukim.mk

· 3 фотографии (залепени на индексот, легитимацијата и формуларот за запишување)

· уплатница за партиципација од 6200 ден (во државна квота) или 12400 ден (во квота со кофинансирање) на жиро сметката на факултетот 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41

· уплатница за материјални трошоци и осигурување од 1850 ден на жиро сметката на факултетот

· уплатница за ИКСА на УКИМ од 750 ден. на жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41

Електронското досие на iknow системот треба да се пополни со изборот на предмети до 28.9.2021 година.

Наставата почнува online на 4.10.2021 год според Распоредот на часови објавен на web страната.