Соопштение за студентите на градежништво

Студенти на градежништво,

Ве ифнормираме дека предметот Спорт и здравје ќе се реализира  04-10-2018 / четврток / во  9.3о часот во салата на Машинскиот факултет.

Присуството е задолжително!

Продекан за настава,
доц. д-р Дарко Наков