Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Демонстратори  на Градежен факултет – Скопје во академската  2020/2021 година

 

  1. Катедра за техничка механика и јакост на материјалите:

– м-р Весна Грујоска, дипл. град. инж., лок. 218,   vesna.grujoska@gf.ukim.edu.mk

     2. Катедра за теорија на конструкции:

– Стефан Мицевски, дипл. град. инж.,лок. 232, micevski@gf.ukim.edu.mk

–  Никола Илиевски дипл.град.инж.

–  Ана Шундовска дипл.град.инж.

    3. Катедра за бетонски и дрвени конструкции:

– Евгенија Стојковска, дипл. град. инж., лок. 125, stojkoska@gf.ukim.edu.mk

– Александра Чубриновска, дипл. град. инж., aleksandra.chubrinovska@gmail.com

–  Михаил Петров, дипл.град.инж

    4. Катедра за метални конструкции:

–  Јоаким Јовановски, дипл. град. инж.

–  Наумовски Михаил, дипл. град. инж.

 

    5. Катедра за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеците:

– Бојан Илиоски, дипл. град. инж., bojanilioski@hotmail.com

– Александар Божиновски, дипл. град. инж., aleksandar-bozinov@hotmail.com

– Валерија Станоевска, дипл. град. инж.

    6. Катедра за водоснабдување, канализација и мелиорации:

-Никола Крстовски, дипл. град. инж., nikolatudence@gmail.com

–  Љопче Глигорова

    7. Катедра за патишта:

 

    8. Катедра за железници:

 

    9. Катедра за геотехника:

– Наташа Неделковска, дипл. геот. инж., n_nedelkovska@hotmail.com

    10. Катедра за геодезија:

– Ивана Петровска, дипл. геод. инж., ivanapetrovska13@gmail.com

 

    11. Катедра за виша геодезија:

– Бојан Бојчовски, дипл. геод. инж.,  bojan.bojcovski@gmail.com

    12. Катедра за технологија и организација на градба:

– Маја Гошева, дипл. град. инж., maja.gosheva@gmail.com

– Михаил Наумовски, дипл. град. инж., naumovskimgf@outlook.com

    13. Катедра за математика:

– Љупчо Петров, дипл. мат., ljupchopetrov@yahoo.com

14. Катедрата за хидротехнички објекти: