Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Демонстратори  на Градежен факултет – Скопје во академската  2018/2019 година

 

  1. Катедра за техничка механика и јакост на материјалите:

– м-р Весна Грујоска, дипл. град. инж., лок. 218,   vesna.grujoska@gf.ukim.edu.mk

     2. Катедра за теорија на конструкции:

– Стефан Мицевски, дипл. град. инж.,лок. 232, micevski@gf.ukim.edu.mk

– Петар Цветановски, дипл. град. инж. pcvetanovski@gmail.com

– Виктор Георгијев, дипл. град. инж., georgijevviktor@gmail.com

    3. Катедра за бетонски и дрвени конструкции:

– м-р Марија Доцевска, дипл. град. инж., лок. 234, docevska@gf.ukim.edu.mk

– Евгенија Стојковска, дипл. град. инж., лок. 125, stojkoska@gf.ukim.edu.mk

– Дејан Јанев, дипл. град. инж., denijanev@gmail.com

– Дејан Геговски, дипл. град. инж., gegovskidejan@yahoo.com

– Софија Коцева, дипл. град. инж., koceva.s@hotmail.co.uk

– Александра Чубриновска, дипл. град. инж., aleksandra.chubrinovska@gmail.com

– Јована Трајковска, дипл. град. инж., jovana.trajkovska@hotmail.com

    5. Катедра за метални конструкции:

–  Владимир Дамјановски, дипл. град. инж., damjanovski@gf.ukim.edu.mk

–  Никола Нисев, дипл. град. инж., nikolanisev@yahoo.com

–  Марија Николиќ, дипл. град. инж., mnikolikj@hotmail.com

    6. Катедра за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеците:

– Бојан Илиоски, дипл. град. инж., bojanilioski@hotmail.com

– Александар Божиновски, дипл. град. инж., aleksandar-bozinov@hotmail.com

    7. Катедра за водоснабдување, канализација и мелиорации:

-Никола Крстовски, дипл. град. инж., nikolatudence@gmail.com

    8. Катедра за хидротехнички објекти:

– Фросина Пановска, дипл. град. инж., frosinapanovska@yahoo.com

    9. Катедра за патишта:

– м-р Ристе Ристов, дипл. град. инж., risteristov333@yahoo.com

    10. Катедра за железници:

– Васко Гацевски, дипл. град. инж., vaskogacevski@yahoo.com

    11. Катедра за геотехника:

– Атанас Страшески, дипл. геот. инж., strasheski.atanas@gmail.com

– Наташа Неделковска, дипл. геот. инж., n_nedelkovska@hotmail.com

– Михаил Наумовски, дипл. град. инж., naumovskimgf@outlook.com

– Фросина Пановска, дипл. град. инж., frosinapanovska@yahoo.com

    12. Катедра за геодезија:

– Ивана Петровска, дипл. геод. инж., ivanapetrovska13@gmail.com

– Наташа Малијанска, дипл. геод. инж., nmalijanska@hotmail.com

– Зоран Цветковски, дипл. геод. инж.

    13. Катедра за виша геодезија:

– Бојан Бојчовски, дипл. геод. инж.,  bojan.bojcovski@gmail.com

–  м-р Томе Геговски дипл. геод. инж., лок. 238, gegovski@gf.ukim.edu.mk

    14. Катедра за технологија и организација на градба:

– Маја Гошева, дипл. град. инж., maja.gosheva@gmail.com

– Михаил Наумовски, дипл. град. инж., naumovskimgf@outlook.com

    15. Катедра за математика:

– Љупчо Петров, дипл. мат., ljupchopetrov@yahoo.com