Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува најмногу 420 студенти на прв циклус на студии на трите студиски програми, и тоа: 220 студенти на Градежништво, 120 студенти на Геодезија и 80 студенти на Геотехника. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

 

прв рок

втор рок трет рок

Пријавување на кандидатите online

на www.upisi.ukim.mk во iKnow системот

06.07 – 31.8.2018 11.09 – 14.9.2018 22.09-24.9.2018

Пријавување на кандидатите

(во студентска служба на ГФ)

30 – 31.8.2018 13 – 14.9.2018

24.9.2018

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование                   (прелиминарна ранг-листа)

4.9. 2018 17.9.2018

 /

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

6.9. 2018 19.9.2018

 /

Запишување на кандидатите(во студентска служба на ГФ) 7 и 10.9. 2018 21.9.2018

28.9.2018

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студии на УКИM.

Линкови

 

Резултати 2018/2019

 

Конечна ранг листа-решение за прием 2 рок