На Градеженот факултет – Скопје се организираат студии на трет циклус – докторски студии по две студиски програми: Градежништво и Геодезија во согласност со Школата за докторски студии при УКИМ.

Детални информации за уписот има во КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје