Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува студенти на трет циклус во зависност од расположивите ментори. При последниот упис имаше 24 слободни места на студиската програма Градежништво, која содржи 4 модули: конструкции, сообраќајна инфраструктура, хидротехника и геотехника. Уписот и поднесувањето на документите се врши преку Школата на докторски студии на УКИМ, бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

  Прв рок Втор рок
Пријавување на кандидатите 12.9 до 28.9.2018 10.12 до 24.12.2018
Објавување прелиминарни листи 1.10.2018 28.12.2018
Одлучување по приговори 5.10.2018 10.1.2019
Објавување конечни листи 12.10.2018 14.1.2019
Запишување на кандидатите 15.10.2018 18.1.2019

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на трет циклус на студии на УКИM.

Линкови