На Градеженот факултет – Скопје се организираат студии на трет циклус – докторски студии по две студиски програми: Градежништво и Геодезија во согласност со Школата за докторски студии при УКИМ.

Детални информации за уписот има во КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година  (pdf)

Конкурс 3 циклус 2023-2024 втор рок

Извадок од конкурс 3 циклус 2023-2024 втор рок

Конечна листа на примени кандидати на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година (pdf)

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година  (pdf)

Извадок од конкурс 2023/2024.

Aкадемски календар на школа за докторски студии 2023-2024

Извадок од конкурс за 3 циклсу 23-24

Конкурс 3 циклус 2023-2024

Пријавен лист за конкурирање

Првична согласност на ментор

Конечна согласност од ментор

Договор за студирање

Пријава за избор на предмети за академска обука

tret ciklus