Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува студенти на трет циклус во зависност од расположивите ментори. При последниот упис имаше 24 слободни места на студиската програма Градежништво, која содржи 4 модули: конструкции, сообраќајна инфраструктура, хидротехника и геотехника. Уписот и поднесувањето на документите се врши преку Школата на докторски студии на УКИМ, бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.

Поважните датуми за упис се прикажани на веб страната на УКИМ

 

ЛинковиЗа документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на трет циклус на студии на УКИM.