Р.бр. Предмет Условеност
1 Слободен изборен предмет 1 Нема условеност
2 Општ изборен ГФ1 Нацртна геометрија Нема условеност
Инженерска  графика
3 Математика 1 Нема условеност
4 Статика Нема условеност
5 Инженерска геологија Нема условеност
6 Градежни

материјали

Нема условеност
 

 

7

Општ изборен ГФ2 Математика 2 (**) Математика 1
Веројатност и статистика (***) Математика 1
Нумерички методи (***) Математика 1
8 Јакост на материјали Математика 1,

Статика

9 Применета хидрогеологија Нема условеност
10 Геодезија Нема условеност
11 Механика на карпи Инженерска геологија
12 Слободен изборен предмет 2 Нема условеност
 

13

Општ изборен ГФ3 Странски јазик Нема условеност
Одбрани поглавија од менаџмент во градежништвото (***)
CAD  ориентиран софтвер
14 Слободен изборен предмет 2 Нема условеност
15 Механика на почви 1 Инженерска геологија,

Јакост на материјали

16 Патишта и железници Геодезија
17 Изборен ГТ1 Основи на инженерска сеизмологија Механика на карпи
Подобрување на карпи
18 Општ  изборен  ГФ4 Градежни објекти и животна средина Нема условеност
Геоинформациони системи
 

19

Изборен ГТ2 Земјани работи и конструкции Механика на почви 1
Геосинтетици
20 Изборен  ГТ3 Подобрување на почви Механика на почви 1,

Механика на карпи

Геотехника кај рударски работи
21 Долен строј на сообраќајници Патишта и железници,

Механика на почви 1

22 Армиран бетон и конструкции Градежни материјали,

Јакост на материјали

23 Механика на флуиди Математика 1, Статика
24 Механика на почви 2 Механика на почви 1
25 Фундирање 1 Механика на почви 1,

Армиран бетон и конструкции

26 Организација и механизација Градежни материјали
27 Изборен ГТ-4 (**) Хидрологија и уредување на водотеци Механика на флуиди
Геохемија на средината Механика на почви 1
28 Изборен ГТ-5 (**) Свлечишта Механика на почви 1
Геотехника во заштита на животната средина
29 Геотехнички истражувања Механика на карпи,

Механика на почви 1

30 Изборен ГТ-6 (**) Геотехника на подземни работи и конструкции Механика на карпи,

Фундирање 1

Заштита на градежни јами Фундирање 1
31 Фундирање 2 Фундирање 1
32 Хидротехнички конструкции Механика на почви 1,

Механика на флуиди

33 Тунели Механика на карпи,

Јакост на материјали

34 Пракса Геотехнички истражувања, Фундирање 1
35 Дипломска работа 140 освоени ЕКТС кредити според Правилник на УКИМ