Условеност на задолжителни предмети

Р. бр. Задолжителен предмет Условеност
1 Математика 1 Нема
2 Статика Нема
3 Инженерска геологија Нема
4 Градежни конструкции Нема
5 Кинематика и динамика Статика
6 Механика на флуиди Математика 1
7 Геодезија Нема
8 Јакост на материјали Статика, Математика 1
9 Градежни материјали Статика
10 Комунална хидротехника Механика на флуиди
11 Механика на почви Јакост на материјали, Инженерска геологија
12 Технологија на бетон Јакост на материјали
13 Теорија на конструкции 1 Јакост на материјали
14 Патишта Инженерска геологија, Геодезија
15 Основи на челични конструкции Јакост на материјали
16 Железници Геодезија
17 Теорија на конструкции 2 Теорија на конструкции 1
18 Армиран бетон Јакост на материјали, Технологија на бетон
19 Хидротехнички конструкции Механика на флуиди, Механика на почви, Технологија на бетон
20 Инфраструктурни конструкции Инженерска геологија, Армиран бетон
21 Фундирање Механика на почви, Армиран бетон
22 Организација и механизација Нема

 

Условеност на изборни предмети

Р.бр. Општ изборен Условеност
1 Нацртна геометрија Нема
2 Инженерска  графика Нема
3 Вовед во програмирање Нема
4 Основи на менаџмент во градежништво Нема
5 Странски јазик Нема
6 Градежништво и животна средина Нема
7 CAD ориентиран софтвер Нема
8 Математика 2 (*) Математика 1
9 Пресметковни методи  во градежништвото Математика 1
10 Веројатност и статистика Математика 1

(*) Ако не се избере во прв циклус, тогаш е задолжителен во втор циклус

Условеност за изборни предмети за модул-конструкции

Р.бр. Изборни – конструкции Условеност
1 Челични к-ции на згради Основи на челични конструкции
2 Дрвени конструкции Теорија на конструкции 1
3 Ѕидани конструкции Теорија на конструкции 1
4 Алуминиумски конструкции Основи на челични конструкции
5 Основи на асеизмичко проектирање Теорија на конструкции 1
6 Градежна физика Градежни материјали, Градежни конструкции
7 Градежна регулатива Нема
8 Трајност на бетонски конструкции Армиран бетон
9 Специјални видови бетон Армиран бетон
10 Еластичност и гранична носивост Математика 1, Јакост на материјали
11 Теорија на површински носачи Теорија на конструкции 1, Еластичност и гранична носивост

 

Условеност за изборни предмети за модул хидротехника

Р.бр. Изборни – Хидротехника Условеност
1 Системи за одводнување Механика на флуиди
2 Системи за наводнување Механика на флуиди
3 Водоснабдување Комунална хидротехника
4 Канализации Комунална хидротехника
5 Хидраулика Механика на флуиди
6 Хидрологија Механика на флуиди
7 Параметарска хидрологија Хидрологија
8 Брани и акумулации Хидротехнички конструкции
9 Основи на хидроенергетика Хидротехнички конструкции
10 Водостопански системи Комунална хидротехника, Хидротехнички конструкции

 

Условеност за изборни предмети за модул транспортна инфраструктура

Р.бр. Изборни – Транспортна инфраструктура Условеност
1 Проектирање патишта Патишта
2 Проектирање железници Железници
3 Горен строј на патишта Патишта
4 Горен строј на железници Железници
5 Патни јазли Патишта
6 Долен строј на сообраќајници Механика на почви
7 Одржување на железници Железници
8 Тунели Јакост на материјали, Инженерска геологија
9 Градење и модернизација на железници Железници

 

Условеност за изборни предмети за модул Организација и менаџмент во градежништво

Р.бр. Изборни – Организација и менаџмент во градежништво Условеност
1 Одбрани поглавја од менаџмент во градежништво Нема
2 Технологија на изградба Организација и механизација
3 Одржливост на градежни проекти Нема
4 Одбрани поглавја од планирање во градежништво Нема
5 Безбедност и здравје при работа на градилиште Нема
6 Основи на геоинформационите системи Нема
7 Правно технички аспекти на катастарот Нема
8 Вовед во утврдување вредност на недвижности Нема
9 Градежна регулатива Нема