ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ

ПАРТИЦИПАЦИЈА   ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1 за студенти во државна квота 100€
2 за студенти  кофинансирање запишани заклучно со 2009/10 година 150€
3 за студенти  кофинансирање запишани од 2010/11 година 200€

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА   ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1 за студиски програми по градежништво 400€
2 за студиски програми по градежништво (со завршени додипломски студии со 240ЕКТС или 7/1 степен) 400€
3 за студиски програми по геодезија 400€
4 за студиски програми по геотехника 400€
5 за студиска програма менаџмент со недвижности 400€

 

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС
1 цена на 1 кредит на студии во државна квота 3,33€
2 цена на 1 кредит на студии со кофинансирање заклучно со 2009/10 5€
3 цена на 1 кредит на студии  кофинансирање од 2010/11 6,66€
4 презапишување на предмет (по втор и повеќе пати) 10€
5 упис и/или заверка на семестар по рокот 10€
6 издавање  уверенија за положени испити 10€
7 издавање потврда за редовност (во три примероци) 5€
8 материјални трошоци за образовен процес (еднаш годишно) 10€
9 издавање дупликат индекс или продолжување на индекс 30€
10 испишување од факултет 20€
11 издавање дупликат на исписница 20€
12 повторно запишување на испишан студент 10€
13 осигурување на студентот (еднаш годишно) 2€
14 пријавување на испит по рокот 5€
15 промена на студиска програма 50€
16 промена на насока во рамки на студиска програма 20€
17 префрлување од друг сроден факултет 100€
18 префрлување од друг  универзитет 100€
19 запишување/признавање на предмет од друг  факултет/универзитет 18€
20 проверка/признавање на претходно положени испити или знаење за признавање на кредити 20€
21 издавање на диплома, уверение и додаток на диплома 60€
22 издавење на дупликат на диплома 100€
23 промена на тема на дипломска работа 10€
24 преглед на дипломска работа + извод од досие 10€
25 издавање наставни планови и програми 20€
26 издавање наставни планови и програми по предмет 4€
27 издавање на документи за мобилност 30€
28 издавање на посебно уверение за положен странски јазик 5€
29 издавање диплома пред промоција по итна постапка за прв и втор циклус на студии  100€
30 издавање диплома пред промоција по итна постапка за трет циклус на студии 165€
31 издавање само на додаток на диплома 20€
32 преполагање на испит 10€
33 уплата за комисиски испит 15€
34 префрлување од стара на нова студиска програма 50€
35 студентски парламент (еднаш годишно) ххх
36 студентски информатор (еднаш годишно) ххх
37 студентски првобранител (еднаш годишно) ххх
38 надомест за солидарна одговорност (еднаш годишно) 5€
39 надомест на штети ххх
40 лабораториски вежби (еднаш годишно) 10€
41 теренска настава (еднаш годишно) 20€
42 електронски картички / регистри 10-20€
43 информатички и културно-спортски активности (еднаш годишно) 12€
44 административен  упис на семестар (преодно решение) 10€
45 административна  заверка на семестар (преодно решение) 5€

 

ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ВОН ЕКТС
1 запишување на апсолвенти по втор и повеќе пати 75€

 

  • Износите се уплатуваат на жиро сметка;
  • Износите изразени во евра се плаќаат во денарска противвредност       според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

 

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

трансакциска сметка                                    1000000000 630 95   

сметка на буџетски корисник         1600104219 788 15       

ПРИХОДНА       ПРОГРАМА  ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

ШИФРА                     

723011                            41                 за уверение за дипломирани / магистрирани

723012                            41                 партиципација

723019                            41                 за потврди, материјални трошоци, тековни уверенија, казни и др.