Карта на студиска програма за градежништво – хидротехничка насока

Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

македонски Градежништво – хидротехничка насока
aнглиски Civil Engineering, Hydrotechnics
Акроним /
Институција

 

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата македонски Магистер на науки по градежништво, хидротехничка насока
англиски Master of science in civil engineering, Hydrotechnics

 

Структурата на студиската програма

Р.Бр. Предмет Часови/

Неделно

Европски

кредити

Прв семестар
1 Хидрометрија 3+3 6
2 Хидројазли 3+2 6
3 Прочистување на водата 3+3 6
4 Хидромелиоративни системи 3+2 6
5 Математика 2*/ Изборен од група Х 3+2 6
Вкупно 15+12 30
Втор семестар
6 Уредување на водотеците 3+2 7
7 Хидроенергетски објекти 3+2 7
8 Прочистување на отпадни води 3+3 7
9 Слободен изборен предмет од листа УКИМ1 3+2 5
10 Слободен изборен предмет од листа УКИМ2 3+2 5
Вкупно 15+11 31
Трет семестар
11 Изборен хидро 1 (**) 3+2 6
12 Изборен хидро 2 (**) 3+2 6
13 Изборен хидро 3 (**) 3+2 6
14 Изборен хидро 4 (**) 3+2 6
15 Изборен хидро 5 (**) 3+2 6
Вкупно 15+10 30
Четврт семестар
16 Пракса 0+4 4
17 Магистерска работа 0+24 25
Вкупно 0+28 29

прв циклус, се запишува изборен од група на изборни предметни Хидротехника.

Забелешка (**) Студентот треба да избере минимум 4 предмети од листа на изборни предмети од хидротехничка насока.

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ХИДРОТЕХНИКА

Р.БР Предмет Фонд на часови Европски кредити
1 Квалитет на води 3+2 6
2 Депонии 3+2 6
3 Користење на подземни води 3+3 6
4 Моделирање во комунална хидротехника 3+2 6
5 Водовод и канализација во згради 3+2 6
6 Реставрација на речни сливови 3+3 6
7 Стохастичка хидрологија 3+3 6
8 Параметарска хидрологија (*) 3+3 6
10 Насипни брани – одбрани поглавја 2+2 6
11 Бетонски брани – одбрани поглавја 2+2 6
12 Оптимизација на хидросистеми 2+2 6
13 Симулациони модели за анализа на хидросистеми 2+2 6

Забелешка (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, со можност доколку не е претходно избран, да се избере и во вториот циклус на студии.

ГРУПА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА НА УКИМ

Р.Бр Предмет Фонд на часови Европски кредити
1 Економика на водни ресурси 3+2 5
2 Еколошки аспекти на акумулациите и јаловиштата 3+2 5
3 Управување со ризици при реализација на градежни проекти 3+2 5
4 Прогнозно моделирање при проектирање и изведба на градежни објекти 3+2 5
5 Проектен менаџмент во градежништвото 3+2 5
6 Градежништво и животна средина 3+2 5

УСЛОВЕНОСТ НА ГРУПА ХИДРОТЕХНИКА

Р.БР Предмет Условеност
1 Квалитет на води нема
2 Депонии нема
3 Користење на подземни води нема
4 Моделирање во комунална хидротехника нема
5 Водовод и канализација во згради нема
6 Реставрација на речни сливови нема
7 Стохастичка хидрологија нема
8 Параметарска хидрологија (*) нема
10 Насипни брани – одбрани поглавја нема
11 Бетонски брани – одбрани поглавја нема
12 Оптимизација на хидросистеми нема
13 Симулациони модели за анализа на хидросистеми нема

УСЛОВЕНОСТ НА ГРУПА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА НА УКИМ

Р.Бр Предмет Условеност
1 Економика на водни ресурси Нема
2 Еколошки аспекти на акумулациите и јаловиштата Нема
3 Управување со ризици при реализација на градежни проекти Нема
4 Прогнозно моделирање при проектирање и изведба на градежни објекти Нема
5 Проектен менаџмент во градежништвото Нема
6 Градежништво и животна средина Нема