As a part of the Faculty of Civil Engineering, for the needs of various research and applied works, there are several laboratories, as follows:

 

n.
Laboratories
area
(m2)
Equipment
1
70
24 компјутери
2
150
Мерни системи и помошна опрема за испитување на почви и карпи со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во лабораториски услови
3
75
Мерни системи и помошна опрема за мерење на терен со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во теренски услови
4
Лабораторија по бетонски и челични конструкции
300
Мерни системи и помошна опрема за мерење на конструкции со најсовремени системи за аквизиција на податоци добиени во лабораторија и на терен
5
60
Мерни системи и помошна опрема за мерење на асфалтни и битуменски материјали со современи системи за аквизиција на податоци добиени во лабораторија и на терен
6
150
Мерни системи и помошна опрема за мерење на течење во отворени и затворени системи и моделирање на хидротехнички конструкции
7
80
Мерни системи и помошна опрема за мерење на квалитет на вода за пиење и отпадни води
8
Лабораторија за енергетска ефикасност
60
Мерни системи и помошна опрема за мерење на параметри за дефинирање на термохигрометриски и акустични карактеристики на материјали и објекти