Systematic

Сите студенти запишани во учебната 2017/2018 година треба да извршат систематски преглед во ЗУ Поликлинка на УКИМ – Скопје (позади СД Кузман Јосифовски Питу) во период 22.1 – 16.2.2018 во период од 7.30 до 12.00 часот.

Потребни документи:
– индекс
– здр. легитинација
– копија од здр. легитимација од 2-5.страна

Услов за заверување на зимски семестар е извршен задолжителен систематски преглед.

Поликлиника при УКИМ
Деканат на Градежен факултет – Скопје