Master thesis defence, Violeta Georgievska

graduationjpgforblog-e1491827091431
Одбрана на магистерска

Start

11.01.2018 - 12:00 pm

End

11.01.2018 - 1:00 pm

Address

Faculty of Civil Engineering, meeting hall   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.01.2018. (четврток), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Виолета Ѓорѓиевска дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерскатаработа под наслов :

 

,,Анализа на зависностите напрегања – дилатации за пресметување на армиранобетонски пресеци армирани во затегната зона 

MORE DETAIL