Одбрана на магистереска, Никола Кузманоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

18.02.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.02.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Никола Кузманоски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на армиранобетонски конструкции со исполна од ѕидарија

                                                                                       

MORE DETAIL