Одбрана на магистерска, Александра Луканоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

08.04.2021 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 08.04.2021 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Александра Луканоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на геометриските карактеристики на проектирана и  изведена состојба кај линиските инфрастуктурни објекти

MORE DETAIL