Одбрана на магистерска, Александра Николовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

24.09.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 24.09.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Николовска

дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Стабилизација на површинска ерозија кај косини со примена на полимерни средства и вегетација

MORE DETAIL