Одбрана на магистерска, Ана Групчева

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.01.2020 - 3:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.01.2020 (петок), со почеток во 15.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Ана Групчева

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Хидрауличко моделирање на атмосферска канализациона мрежа со примена на различни методи за дефинирање на сливната површина по потези

MORE DETAIL