Одбрана на магистерска, Ана Ѓоргиева

одбрана на магистерска

Start

08.11.2019 - 2:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.11.2019. (петок), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Ѓоргиева

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Вредносна стабилност за проценети вредности на недвижности, утврдена со примена на компаративниот пристап базиран на репрезентативни примероци од Регистерот  на цени

MORE DETAIL