Одбрана на магистерска, Анета Ковачка

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.05.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.05.2018. (среда), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Анета Ковачка дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Анализа на влијанието на цементот врз реолошките својства на самовградливиот бетон-фаза малтер

MORE DETAIL