Одбрана на магистерска, Анетка Костадиновска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

07.06.2022 - 10:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 07.06.2022 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Анетка Костадиновска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,,  Стекнување правен статус за бесправно изградени инфраструктури во катастарот на инфраструктурни објекти

MORE DETAIL