Одбрана на магистерска, Атанас Страшески

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.04.2019 - 1:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.04.2019. (четврток), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Атанас Страшески

дипл.геотех.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Моделирање на колови конструкции за определување на напонско – деформабилна состојба при санација на свлечишта

                                                                                       

MORE DETAIL