Одбрана на магистерска, Ацо Велевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

22.02.2021 - 11:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 22.02.2021 (понеделник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ацо Велевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Моделирање на состојба на напрегања и деформации околу подземни ископи во карпест масив со примена на методот на гранични елементи

MORE DETAIL