Одбрана на магистерска, Бесиан Зеку

одбрана на магистерска

Start

09.04.2021 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.04.2021 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Бесиан Зеку, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Интеграција на проширена реалност во постојните просторни модели

MORE DETAIL