Одбрана на магистерска, Благојче Трпевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.05.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.05.2018. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Благојче Трпевски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Влијание на сообраќајно оптоварување на слегнувања кај долен строј на сообраќајници

MORE DETAIL