Одбрана на магистерска, Дејан Јанев

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

13.11.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 13.11.2018. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Дејан Јанев дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Определување на динамичкиот ефект од подвижните товари кај патни армиранобетонски мостови

                                                                                       

MORE DETAIL