Одбрана на магистерска, Зекри Ислами

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.01.2020 - 2:30 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.01.2020. (четврток), со почеток во 14.30 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Зекри Ислами

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на пристапот на израмнување кај геодетските мрежи за посебни намени

MORE DETAIL