Одбрана на магистерска, Ивана Петровска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одрбана на магистерска

Start

06.11.2019 - 11:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала бр.2   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.11.2019. (среда), со почеток во 11.00 часот во Салата број 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Петровска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Автоматска класификација и валидација на земјината покривка врз основа на мултиспектрални сателитски снимки од Landsat – 8

MORE DETAIL