Одбрана на магистерска, Игор Симеоновски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.06.2022 - 12:00 am

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.06.2022 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Игор Симеоновски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,,  Геомеханичко толкување на влијанието на вегетацијата врз спречување на ерозија и плитки свлечишта  

MORE DETAIL