Одбрана на магистерска, Марија Дојчиновска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

31.05.2023 - 1:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 31.05.2023. (среда) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Марија Дојчиновска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

 ,, Редистрибуција на влијанија од сеизмичко дејство кај двојни армиранобетонски системи

MORE DETAIL