Одбрана на магистерска, Марјана Костоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

24.12.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 24.12.2020 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Марјана Костоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Контрола на геометријата на инженерски објекти во фаза на градба

MORE DETAIL