Одбрана на магистерска, Моника Стојановска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

22.05.2019 - 3:30 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

  СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.05.2019. (среда), со почеток во 15.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Моника Стојановска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Геомаркетингот како современ потик за проценка на вредноста на недвижностите во процесите на урбаните комасации

                                                                                       

MORE DETAIL