Одбрана на магистерска, Сашка Велковска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

12.02.2019 - 2:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.02.2019. (вторник), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сашка Велковска дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Корелации помеѓу  резултати од теренски и лабораториски геотехнички испитувања на хидројаловишен песок

                                                                                       

MORE DETAIL