Одбрана на магистерска, Сашка Вељанова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

08.11.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала бр.2   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.11.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата број 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сашка Вељанова

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Концепт на проект за геодетски работи при реконструкција на инфраструктурни објекти

MORE DETAIL