Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Надица Јованович

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.05.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.05.2020 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Надица Јованович, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Концепти на 3Д катастарски системи во дел од европсите држави

MORE DETAIL