Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Кристина Гаврилоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

26.05.2020 - 10:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 26.05.2020 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Кристина Гаврилоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Глобално геодетско позиционирање со системот CHCX91+”

MORE DETAIL