Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Ангел Ајкоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

14.07.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2020 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ангел Ајкоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на параметрите за трансформација на координати од државниот геодетски датум на Европскиот терестрички референтен систем – ETRS 89”

MORE DETAIL